Stichting Community Service (ANBI informatie)


 

De Stichting Community Service Rotterdam-Stad is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en wordt gefinancierd vanuit giften. ANBI's kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken en giften. De Stichting heeft geen winstoogmerk. Een onafhankelijk bestuur beslist over de aanwending van de financiële middelen.

Naam van de instelling:
Stichting Community Service Rotterdam-Stad
 
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer):
816043395
Postadres:
Slotlaan 47
3062 PL Rotterdam
 
Beschrijving van de doelstelling:
1  Steun te verlenen aan de wereldwijde Rotary-actie ter immunisatie van zwakke kinderen in de wereld tegen poliomyelites en andere ziekten.
2 Steun verlenen, zowel nationaal als internationaal, op sociaal, medisch en cultureel gebied.
3 Al hetgeen wat met het onder 1 en 2 vermelde rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
 
Beleidsplan:
De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het bijeenbrengen van gelden binnen de Rotary Club Rotterdam Stad en daar buiten door het voeren van activiteiten in de ruimste zin des woords.
Het beheer van het vermogen van de stichting is zodanig dat aan doelen toegezegde bijdragen kunnen worden verricht. Het vermogen wordt hoofdzakelijk aangewend conform de doelstelling. Het vermogen wordt niet speculatief ingezet.
De Stichting Community Service is opgericht om gelden in te zamelen teneinde deze te keren aan goede doelen;
Deze goede doelen worden door het bestuur van de Stichting op advies van de Community Service commissie en na overleg met de leden van de Rotary Club Rotterdam Stad bepaald. Op basis van de aangegeven Doelstelling van de Rotary Club Rotterdam Stad, wordt er door de Commissie Community Services een plan ontwikkeld. Dit om richting en continuïteit te geven aan de ‘Goede Doelen’, die jaarlijks worden gekozen. In de afgelopen jaren is ondersteuning verleend aan o.a:
- St. Mattheusschool - ZMLK onderwijs
- De Mytylschool De Brug te Rotterdam;
- Sprankelplek Jantje Beton;
- Sportclub Excelsior/ Excelsior 4All
- Buurtsport Feijenoord
- Pension Maaszicht;
- Rotary Doctors;
- Benefits for kids;
- 14 mei initiatief;
- End Polio now;
- Stichting Jarige Job;
- Wijkpastoraat Oude Noorden (Stichting Talent Present);
- We Move
- Rotary foundation.
Jaarlijks presenteert en overlegt de Vereniging Rotary Club Rotterdam Stad de plannen en voorstellen voor het komende boekjaar. De plannen worden gesteund en uitgevoerd indien zij voldoen aan de doelstellingen van de Stichting en passen binnen de beschikbare financiële ruimte.;
 
Functie en namen van de bestuurders:
Voorzitter: vacature
Penningmeester: dhr. F.J.P. van der Vleuten
Secretaris: mevr. M.S. Braunius
 
Beloningsbeleid:
Er zijn geen bezoldigde functies binnen het bestuur en de stichting.
 
Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten:
In 2018 is de openstaande resevering voor de Stichting Talent Present niet aangesproken Er is in 2015 EUR 3.000,= toegezegd voor een opleiding. Hiervan is in 2016 en 2017 EUR 1.483,= betaald. Hiervoor
wordt samengewerkt met het Wijkpastoraat Oude Noorden te Rotterdam.

Financiële verantwoording van de Stichting
Klik hier voor de jaarrekening 2018
Klik hier voor de jaarrekening 2017
Klik hier voor de jaarrekening 2016
Klik hier voor de jaarrekening 2015